Застраховка “Злополука на учащи и персонал”
Застраховки срещу злополуки:

Застраховка “Злополука на учащи и персонал”

Застраховката е подходяща за деца в детски ясли и градини, ученици в начални и средни училища, студенти във висши учебни заведения, както и за административния, преподавателския и помощния персонал, работещ в тях. Застраховката може да се сключва индивидуално и групово.

Учащи се (деца, ученици и студенти) и персонал (възпитатели, учители, административен и обслужващ персонал) в учебни заведения, в полза на които е сключена застраховка “Злополука на учащи и персонал”.

Една година или по-кратък период

Република България и/или чужбина

Застрахователната сума се избира от Застрахoващия и се посочва в застрахователната полица. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 • Смърт в резултат на злополука; Покритието е валидно само за лица над 14 годишна възраст.
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти, предписани от правоспособен лекар, в резултат на злополука;
 • Дневни пари за болничен престой.
 • В случай на смърт на Застрахования, застрахователното обезщетение се изплаща на законните му наследници или на трето ползващо лице;
 • При настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • Временна загуба на работоспособност в резултат на злополука, след първите 20 дни от датата на настъпване на застрахователното събитие, за непрекъснат период от време, считано от 21-я до 90-я ден, до 2% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Действително извършени разходи за закупуване на лекарствени средства и медикаменти
  - до 1% от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума, 
   посочена в застрахователната полица;
 • Дневни пари за болничен престой - за всеки ден болничен престой в резултат на злополука, считано от 8-я ден от датата на настъпване на застрахователното събитие, но за не повече от 14 дни, до 1.5% от застрахователната сума по основното покритие на седмица или съответната сума, посочена в застрахователната полица.
 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган  -  ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • В случай на смърт на застрахованото лице - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Разходооправдателни  документи за закупени лекарствени средства и медикаменти;
 • Други документи, касаещи настъпилото застрахователно събитие, необходими на ЗАД “Булстрад Виена Иншурънс Груп”, за да може да предприеме проучване по случая и извърши изплащане на застрахователната сума.