Туристи на територията на Република България
Застраховки срещу злополуки:

Туристи на територията на Република България

Тази застраховка може да бъде сключена както от собствениците на хотели в полза на техните клиенти, така и от индивидуални туристи — български или чуждестранни граждани, които планират почивка и туристически дейности на територията на България.

Застраховката е предназначена за лица, осъществяващи туризъм и ваканционни пътувания на територията на Република България, за извършените от тях  в спешни случаи, по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични, болнични и други разноски, свързани с настъпването на рисковете „злополука“ и „внезапно заболяване“.

Физическо лице на възраст до 75 години, което сключва застраховка или в полза, на което е сключена такава застраховка. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при заплащане на завишена премия.

Не се застраховат за случаи на смърт недееспособни лица и лица под 14 (четиринадесет) години.

Една година или по-кратък период – 1 ден, 5 дни, 10 дни, 1 месец, 3 месеца.

По условията на застраховката могат да се сключват индивидуални и групови полици.

Република България

Застрахователната сума се избира от Застрахования/щия и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване.

 • Смърт или трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука;
 • Зимни спортове;
 • Отмяна на пътуването или съкращаване срока на престоя;
 • Кражба чрез взлом на личен багаж. Кражба чрез взлом на пари, съхранявани в сейф на хотелска стая.
 • Медицински разноски и разходи за издирване и спасяване – на Застрахования се изплащат извършените разходи при спешни случаи и по медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични и болнични разноски, разходи за болнично лечение, медицински транспорт, спешно зъболечение, разходи за издирване и спасяване и избор на екип, свързани с настъпването на рисковете злополука и внезапно заболяване:
 • В случай на смърт на Застрахования в резултат на злополука – на законните му наследници или на бенефициент /трето ползващо лице/ се изплаща пълният размер на застрахователната сума;
 • При настъпила трайно намалена работоспособност вследствие на злополука на Застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК) или ЗЕК:
 • Събития, настъпили по време на практикуване на зимни спортове – на Застрахования се изплаща обезщетение до посоченият за клаузата размер на застрахователната сума;
 • Отмяна на пътуването или съкращаване срока на престоя – по тази клауза на Застрахования се възстановяват доказаните финансови разходи, заплатени от него,  в случай на отмяна на пътуване и връщане на самолетен билет или друг транспортен документ, свързани с пътуването  или прекъсване на пътуването, до размера на застрахователната сума, посочена в застрахователната полица за клаузата;
 • Кражба чрез взлом на личен багаж. Кражба чрез взлом на пари, съхранявани в сейф на хотелска стая“ – на Застрахования се изплаща обезщетение за претърпени загуби в резултат на кражба чрез взлом на личен багаж , вещи и пари, съхранявани в сейф, до размера на застрахователната сума, посочена в застрахователния договор. 

Общият размер на всички обезщетения не може да надвишава застрахователната сума (общ лимит на отговорност в агрегат), посочен в полицата за всяко покритие поотделно.

 • Медицински документи – епикризи, изследвания, рентгенови снимки; при смърт – акт за смърт, съдебно- медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Протоколи на следствието или полицията, съдебни актове или други доказателства;
 • Разходооправдателни документи в оригинал;
 • Други документи, поискани от Застрахователя за установяване на събитието и определяне размера на обезщетението;
 • При необходимост от съдействие, да се свърже с Асистиращата компания на следния телефонен номер за спешна помощ на денонощния център: +359 2 8 197 197 и
  • да посочи имената си, номера и валидността на своята застрахователна полица;
  • да посочи адреса и телефонния номер, на който може да бъде намерен;
  • да даде кратко описание на проблема и характера на необходимата помощ.