Застрахователна полица Бонус Дом +
Застраховки срещу злополуки:

Застрахователна полица Бонус Дом +

КЛАУЗА Ж „ЗЛОПОЛУКА НА ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО/ДОМАКИНСТВОТО И КЛАУЗА О „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ И ЗЛОПОЛУКА НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“

ЗЕАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП“ ще обезщети Застрахования и членовете на неговото семейство (домакинство) за трайна загуба на работоспособност или смърт в резултат на настъпила злополука.

Покритието се предлага като клауза О„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ И ЗЛОПОЛУКА НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ“ към застрахователна полица „Бонус дом+“. Клаузата се предлага само в комбинация със застраховка на домашно имущество.

Застраховани по клаузата са физически лица на възраст от 2 /две/ до 74 /седемдесет и четири/ години, които са в пряка роднинска връзка със Застрахования.

Клауза О

Застрахован по полица „Бонус дом +“ трябва да е физическо лице. 

От една до пет години, в зависимост от срока на полица БОНУС ДОМ +

Клауза О

От една до пет години, в зависимост от срока на полица „БОНУС ДОМ+“

Република България.

Клауза О

От една до пет години, в зависимост от срока на полица „БОНУС ДОМ+“

ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ е куче или котка, собственост на Застрахования, за които има издаден Паспорт, а за кучетата и поставен микрочип от лицензиран ветеринарен лекар, регистриран в БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ, или клиника в Република България.

ЗЛОПОЛУКА НА ДОМАШЕН ЛЮБИМЕЦ е внезапно, неочаквано събитие от външен произход, настъпило след датата на влизане в сила на застрахователната полица и в резултат на което произтича телесно увреждане на застрахованото животно.

 • Застрахователната сума се договаря между Застрахования и Застрахователя и е посочена в клауза Ж по комбинирана застрахователна полица БОНУС ДОМ +.
 • Застрахователната сума за Клаузата е общ лимит за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

Клауза О

 • Отговорността на Застрахователя за застрахователни покрития „Гражданска отговорност на домашен любимец“ и „Злополука на домашен любимец“ за събитие и в агрегат за срока на застраховката е 500 лева.
 • Смърт в резултат на злополука. Покритието е валидно само за лица над 14-годишна възраст.
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука. 

Клауза О

„Гражданска отговорност на домашен любимец“

Застрахователят приема да покрие отговорността на Застрахования за имуществени и/или неимуществени вреди причинени на трети лица от притежаван от него или намиращ се под негов надзор домашен любимец, нанесени извън територията на застрахования по полицата обект.

Изключения:

 • Не се застраховат по настоящото покритие юридически лица.
 • Не се покриват вреди, причинени на членове на семейството/домакинството на Застрахования.
 • Не се покриват вреди, причинени от заболявания или заразяване с паразити, вируси, бактерии, носител на които е домашният любимец.
 • Не се покриват вреди причинени от домашни любимци, които не притежават валидно издаден ветеринарен паспорт.

„Злополука на домашен любимец“

Застрахователно покритие включва „Медицински разноски за ветеринарномедицински услуги, медикаменти, стационарно лечение, лабораторни изследвания, образна диагностика вследствие злополука с домашен любимец“.

Не се покриват:

 • Злополуки, възникнали преди началото на застрахователната полица, както и последствията от тях;
 • Злополука, настъпила извън територията на Република България;
 • Злонамерени действия или небрежност, или последиците от насилие от страна на Застраховащия или от който и да е член от семейството/домакинството му.
 • Нарушение на действащ нормативен акт или заповед на компетентните държавни или общински власти (например, участие в бой с кучета или други нерегламентирани дейности);
 • Злополука, в резултат на участие на домашния любимец в ловна дейност, упражняване на професионална дейност, обучение, надбягвания, състезания и тяхното обучение или подготовка, организирани боеве, употреба на домашен любимец като пазач във ферма и/или друг селскостопански обект или стопанско начинание и/или като помощник при охрана на обекти от специализирани фирми и/или държавни институции;
 • Разходите за рехабилитация;
 • Разходи, които не са предписани от лицензиран ветеринарен лекар;
 • Неспазване на ветеринарно-зоотехническите изисквания за гледане, хранене, опазване на Домашните любимци и непотърсена своевременно ветеринарно-медицинска помощ за предотвратяване на злополуки на застрахования Домашен любимец.
 • Разходи за евтаназия и погребение, разходите за кремация и аутопсия след смъртта на Домашния любимец;
 • Разходи за медикаментозни и диетични храни, хранителни добавки;
 • Злополуки, които са се случили на Домашния любимец, когато е бил поверен на трето лице или оставен на места за временно отглеждане;
 • Разходи за диагностициране, освен случаите, когато има доказана злополука.
 • В случай на смърт на Застрахования и/или членове на неговото семейство/домакинство, застрахователно обезщетение се изплаща на законните наследници. 
 • В случай на настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования и/или членове на неговото семейство/домакинство, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността (ТЕЛК/НЕЛК) или ЗЕК.
 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган на медицинската експертиза на работоспособността - Териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) или от Застрахователна експертна комисия (ЗЕК);
 • При смърт - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници; 
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователната сума. 

Клауза О

За Гражданска отговорност на домашен любимец“:

Служебна бележка от районно полицейско управление, медицински документ, свидетелски показания, обяснение от собственика на домашния любимец, фактури и/или касови бонове, друг тип документ, удостоверяващ естеството и/или размера на причинената вреда.

За „Злополука на домашен любимец“

Документ от лицензиран ветеринарен лекар, удостоверяващи, диагноза, проведено лечение или стационарно лечение, назначени изследвания, рентгенови снимки;

Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на обезщетението.