Туристи на територията на Република България - Абонаментна
Застраховки срещу злополуки:

Туристи на територията на Република България - Абонаментна

Застраховката е предназначена за посетители и гости на туристически обекти. Може да бъде сключена както от собствениците на хотели в полза на техните клиенти, така и от индивидуални туристи — български или чуждестранни граждани или групи от туристи, които планират почивка и туристически дейности на територията на Република България. По условията на застраховката могат да се сключват еднократни и абонаментни полици.

Физическо лице на възраст до 74 години, което сключва застраховка или в полза, на което е сключена такава застраховка. За лица над тази възрастова граница може да се сключи застраховка при заплащане на завишена премия. Не се застраховат за случаи на смърт недееспособни лица и лица под 14 (четиринадесет) години.

Една година или по-кратък период

Валидност на застрахователното покритие:

 • за чуждестранни граждани - организирани туристи - от граничния пункт при влизане в Република България до граничния пункт при напускане на страната;
 • за чуждестранни граждани в случаите на индивидуален туризъм - от датата на първата регистрация в туристически обект до последната регистрирана дата на пребиваване, разширена с до 12 допълнителни часа с валидност до напускане територията на страната;
 • за български граждани в случаите на организиран туризъм чрез туроператор - от момента на качването в превозното средство, собственост или наето от туроператора за превоз до туристическия обект, до момента на слизането от такова транспортно средство след края на организираната почивка.
 • за български граждани в случаите на индивидуален туризъм:
 •  по основното покритие - от 00.00 часа на деня, следващ този, в който е  платена застрахователната премия до 24.00 часа на последната посочена в полицата дата;
 • по всяка от допълнителните клаузи - от датата на първата регистрация в туристически обект до последната регистрирана дата на пребиваване разширена с до 12 допълнителни часа.

Максималният срок на застраховката за всеки застрахован е 30 дни;

Република България

Застрахователната сума се избира от Застрахования/щия и се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 • Смърт вследствие на злополука;
 • Трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука.

Клауза I: Медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране

Клауза II: Кражба и повреда на личен багаж и пари.

Клауза III: Отмяна на пътуването,неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя

Клауза IV: Закъснение при пристигането

Клауза V: Правни разноски

Клауза VI: Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица

Клауза VII: Помощ при пътуване с автомобил

Клауза VIII: Помощ при нещастен случай в планината

 • В случай на смърт на Застрахования, застрахователното обезщетение се изплаща на законните му наследници или на трето ползващо лице;
 • При настъпила трайна загуба на нетрудоспособност на Застрахования се изплаща обезщетение, представляващо процент от застрахователната сума, съответстващ на  процента на трайна загуба, съгласно посочена схема в Общи условия на застраховката;
 • При извършени медицински разноски, спасителни разноски и разходи за репатриране, вследствие на злополука и/или акутно заболяване на Застрахования се изплаща обезщетение до посочения в полицата лимит;
 • При настъпила кражба и повреда на личен багаж и пари на Застрахования се изплаща обезщетение до посочените в полицата лимити;
 • Отмяна на пътуването, неосъществено пътуване или съкращаване срока на престоя, на Застрахования се изплащат извършените разходи за пътуване и настаняване при отмяна на пътуването или съкращаване срока на престоя до посочения в застрахователната полица лимит;
 • В случай на закъснение при пристигането до избраното място за почивка с повече от 24 часа от определеното време, на Застрахования се изплаща обезщетение до размера на посочения в застрахователната полица лимит;
 • Правни разноски – на Застрахования се изплащат необходимите разходи за адвокатски възнаграждения за уреждане на претенции по съдебен и извънсъдебен ред,  до размера на посочения в застрахователната полица лимит;
 • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица – на Застрахования се изплаща обезщетение в случаите,  когато срещу него е предявена основателна и доказана претенция от трети лица за причинените им вреди на територията на Република България, до размера на лимита посочен в застрахователната полица;
 • Помощ при пътуване с автомобил – на Застрахования се осигурява помощ при пътуване с автомобила, с който се извършва пътуването чрез осигуряване на: спешна пътна помощ, репатриране на застрахования автомобил,  продължаване на пътуването, както и разходи за спешен ремонт на автомобила, до посочения в застрахователната полица лимит;
 • Помощ при нещастен случай в планината – на Застрахования/неговите наследници се изплащат необходимите разходи, съгласно тарифите на Български Червен кръст за оказаната му от Планинска Спасителна Служба помощ при нещастен случай в планината до посочения в застрахователната полица лимит.

Общият размер на всички обезщетения не може да надвишава застрахователната сума (общ лимит на отговорност в агрегат), посочен в полицата за всяко покритие поотделно.

 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган  -  ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • В случай на смърт на застрахованото лице - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Разходооправдателни документи за закупени лекарствени средства и медикаменти, спасителни разноски, медицински транспорт и репатриране;
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователното обезщетение.