Задължителна
Застраховки срещу злополуки:

Задължителна "Гражданска отговорност" на автомобилистите

РАЗДЕЛ „ЗЛОПОЛУКА НА ЛИЦАТА В МПС“

ЗЕАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" ще обезщети лицата, които пътуват в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпила вследствие на ПТП, до размера на застрахователната сума за всяко едно събитие.  Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

Лицето/лицата, които пътуват в МПС по време на злополуката.

Една година.

Територията на Република България, другите държави членки на Европейския съюз и всички държави от Европейското икономическо пространство, Андора, Сърбия и Швейцария, както и на територията на трета държава, когато вредите са били причинени на лица от държава членка, в случаите на пътуване между териториите на две държави членки и при условие, че не е налице национално застрахователно бюро, което да носи отговорност за тази територия, през целия срок на договора, в това число във всеки период в рамките на този срок, когато моторното превозно средство се намира на територията на някоя от посочените държави.

Застрахователна сума е сумата, определена от ЗАСТРАХОВАНИЯ общо за всички регистрирани места в МПС, включително и мястото на водача, която при настъпване на събитие се разпределя между пострадалите лица.

Застрахователната сума е по избор от посочените лимити:

 • 5 000 лв;
 • 10 000 лв;
 • 20 000 лв;
 • 30 000 лв;
 • 40 000 лв;
 • друга, по договаряне, максимална  50 000 лв.

ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ ще обезщети лицата, намиращи се в МПС, за трайна загуба на работоспособност или смърт, настъпили в резултат на пътнотранспортно произшествие, до размера на застрахователната сума за всяко едно събитие.  Застрахователното покритие се простира от момента на качване в МПС до момента на слизане от същото.

 • При настъпване на застрахователно събитие застрахователната сума се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице ще получи обезщетение в зависимост от определения от ТЕЛК или ЗМК процент трайно намалена работоспособност. 
 • При смърт на лице се изплаща 100% (сто процента) от лимита на обезщетение на неговите законни наследници.
 • В случай, че Застрахователя изплати обезщетение за трайна загуба на работоспособност, последното се приспада от обезщетението, което следва да се плати при смърт на същото лице вследствие на злополуката.

При настъпване на застрахователно събитие, Застрахованият или неговият законен наследник в случай на смърт на Застрахования, е длъжен:

 • Да поиска освидетелстване на събитието от компетентните държавни органи;
 • В 7 (седем)-дневен срок от узнаването писмено да уведоми Застрахователя за настъпилото пътнотранспортно произшествие. Уведомлението съдържа данни за: датата и мястото на събитието, вида, марката и регистрационния номер на МПС.

Да представи на Застрахователя:

 • Писмена претенция за изплащане на обезщетение;
 • Застрахователна полица – оригинал;
 • Констативен протокол или Протокол за ПТП;
 • Медицински документи, удостоверяващи получените при застрахователното събитие телесни увреждания;
 • Решение на Трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК);
 • Акт за смърт и удостоверение за наследници;
 • Други доказателства и сведения, които бъдат поискани от Застрахователя

Общите условия и тарифа са част от общите условия и тарифата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“.