Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия
Застраховки срещу злополуки:

Злополука на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия

Застраховка „Злополука на посетителите на спортни съоръжения, развле­кателни, културни и други мероприятия“ е предназначена за застраховане на:

 • Посетителите на спортни и развлекателни съоръжения;
 • Посетители на културни и други мероприятия. 

По условията на застраховката могат да се сключват еднократни и абонаментни полици.

ЗАСТРАХОВАНИ ЛИЦА са ползващите съоръжения за спорт или развлечение, посетители на културни и други мероприятия, притежаващи закупени билети или абонаментни карти за съответното спортно или развлекателно съоръжение.

Застраховката се сключва със собственици, ползватели или наематели на спортни и развлекателни съоръжения или организатори на спортни, развлекателни, културни и други мероприятия. Счита сe за сключена при закупуването на билета или абонаментната карта и заплащането на застрахователната премия.

Една година или по-кратък период

Застраховката влиза в сила от момента на влизане на Застрахования на територията на застрахования обект и изтича в момента на излизане от него. Правата на застрахованите лица се удостоверяват с билет, абонаментна карта или с друг документ, доказващ наличието на валидна застраховка.

Република България 

Застрахователната сума се посочва в застрахователната полица, поотделно за всяко покритие. Тя е еднаква за всички застраховани лица и е горната граница, до която Застрахователят е отговорен при настъпване на застрахователно събитие.

 • Смърт в резултат на злополука; Покритието е валидно само за лица над 14 годишна възраст.
 • Трайна загуба на работоспособност в резултат на злополука.

Медицински разноски вследствие злополука:направените при спешни случаи, по медицинско предписание, хирургични, фармацевтични u болнични разноски, свързани с настъпването на риска "Злополука" по време на посещение на спортно културно или друго мероприятие; разходи за медицински транспорт и репатриране на Застрахования (когато това е препоръчано от лекуващия лекар) или на тленните му останки в случай на смърт, причинена от „Злополука“,  до мястото на погребението в Република България.

 • В случай на смърт на Застрахования, застрахователното обезщетение се изплаща на законните му наследници или на трето ползващо лице;
 • При настъпила трайна загуба на работоспособност на Застрахования, изплаща се процент от застрахователната сума, съответстващ на процента, определен от съответния компетентен орган ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • Направените при спешни случаипо медицинско предписание, медицински, хирургични, фармацевтични u болнични разноски, свързани с настъпването на риска "Злополука" по време на посещение на спортно културно или друго мероприятие, провеждано в застрахования обект, до 2% от застрахователната сума по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Разходи за медицински транспорт и репатриране, до 5% от застрахователната сума  по основното покритие или съответната сума, посочена в застрахователната полица;
 • Медицински документи, удостоверяващи проведено лечение или болничен престой, изследвания, рентгенови снимки, епикризи, болнични листа и/или експертно решение от съответния компетентен орган  -  ТЕЛК/НЕЛК или ЗЕК;
 • Разходооправдателни  документи за закупени лекарствени средства и медикаменти, медицински транспорт и репатриране;
 • В случай на смърт на застрахованото лице - акт за смърт, съдебно-медицинска експертиза и удостоверение за законни наследници;
 • Други документи, поискани от Застрахователя и необходими за установяване на събитието и определяне размера на застрахователното обезщетение.