Какви действия трябва да предприема при продажба на застрахованото имущество?

Какви действия трябва да предприема при продажба на застрахованото имущество?

Ппри продажба на застрахованото имущество, уведомите писмено Застрахователя не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата на прехвърлянето!