Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

Какъв е срокът за уведомяване на застрахователя при настъпване на застрахователно събитие?

При настъпване на застрахователно събитие следва незабавно да уведомите органите на противопожарната охрана и/или полицията, и/или други компетентни органи, когато това се налага от естеството на застрахователното събитие. Едновременно с това, да известите в писмен вид БУЛСТРАД в срок до 3 (три) дни от узнаването, като запазите увреденото имущество за оглед от представители на Застрахователя и осигурите достъп до него.